Ta chịch nhau không hề thang mỏi

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Nuôi con đến lúc lớn khôn

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Bướm em tựa Ngọc tựa vàng

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Xa lồn lòng thấy vấn vương

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Tổ cha đồ thứ hiếp dâm

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Lồn nào mà chẳng có lông

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Mấy cô trong tĩnh mới ra

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Mu cao lông mướt đen tuyền

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Đéo ai học được chữ ngờ

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!